REGULAMIN KONKURSU „Najlepszy salon KEVIN.MURPHY”

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Najlepszy salon KEVIN.MURPHY”(dalej: „Konkurs”) jestA&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-972) ul.Sarmacka 18/46, REGON: 146025870, NIP: 5213627903, KRS: 0000554577.
 2. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs składa się z opublikowania przez organizatora konkursu na stronie internetowej http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/wspieranego komunikacją na profilu  Kevin Murphy Polska w aplikacji Facebook (https://www.facebook.com/KevinMurphyPolska/) oraz Kevin Murphy Polska w aplikacji Instagram (https://www.instagram.com/kevinmurphy_polska/). W komunikacji pojawią się informacje zachęcające do zadania konkursowego dla uczestnikó
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osó Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, które są właścicielami salonów fryjerskich, będącymi klientami A&M Premium Distribution Sp. z o.o. Sp. k. i których salon jednocześnie spełnia poniższe warunki:
 5. Posiada min. 80% asortymentu KEVIN.MURPHY;
 6. Ma podpisaną umowę handlową z A&M Premium Distribution na obrót towarem KEVIN.MURPHY;
 7. Jeżeli posiada regał KEVIN.MURPHY DISPLAY.ME, to musi być zgodny z zalecanym planogramem DISPLAY.ME i posiadać po min. 3 produkty z rodzaju na półce.
 8. MURPHY musi być wiodącą marką w salonie;
 9. Posiada widoczny branding KEVIN.MURPHY w postaci grafik i materiałów marketingowych z logotypem KEVIN.MURPHY.
 10. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.
 11. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 12. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do Opinii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 13. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”).
 14. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wysłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej konkursu pod adresem http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/ .
 15. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz umieszczenie niezbędnych danych na stronie internetowej http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/oraz na profilu Kevin Murphy Polska w aplikacji Facebook (https://www.facebook.com/KevinMurphyPolska/) oraz Kevin Murphy Polska w aplikacji Instagram (https://www.instagram.com/kevinmurphy_polska/), celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu poinformowania klientów o konkursie w newsletterze w dn. 29 maja 2018 do dnia 31 lipca 2018 roku do 23:59.
 2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie 3 zdjęć salonu – zdjęcia recepcji, myjki i miejsca odsprzedaży produktów KEVIN.MURPHY za pośrednictwem strony konkursowej http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/i formularza zgłoszeniowego.
 3. Na podstawie zgłoszenia konkursowego, czyli spełnienia warunków uczestnictwa, salon otrzyma atrapy produktów KEVIN.MURPHY: ANGEL.WASH 90cm i POWDER.PUFF 30cm w trybie bezzwłocznym od zgłoszenia.
 4. Nagrodę zdobędzie właściciel salonu fryzjerskiego, który będzie najlepiej odzwierciedlał filozofię i wnętrze salonu zgodną z KEVIN.MURPHY, wybrany przez Komisję Konkursową, która przy wyborze uwzględni wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń, a także zgodność z regulaminem.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń.
 6. Laureaci zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas eventu FASHION TREND WEEK REPORT.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja. Komisja również wyłania laureatów spośród uczestników konkursu.

§ 4. Nagrody

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 • miejsce – prestiżowy tytuł„Najlepszy salon KEVIN.MURPHY w roku 2018” oraz voucher na szkolenie w akademii Vidal Sasoon o wartości do 10 000 PLN brutto. Koszty noclegu i dojazdu pokrywa Organizator.
 • 2 miejsce – srebrna statuetka „Najlepszy salon KEVIN.MURPHY w roku 2018”. Voucher na szkolenie organizowane i określone przez Organizatora o wartości do 2 300 PLN brutto.
 • 3 miejsce – brązowa statuetka „Najlepszy salon KEVIN.MURPHY w roku 2018”. Voucher na szkolenie organizowane i określone przez Organizatora, o wartości do 700 PLN.
 • Dla miejsc 1, 2 i 3 również publikacja zdjęć w Look Booku KEVIN.MURPHY Fashion Trend Report magazine wydanym w Q4 2018 oraz publikacje na profiluKevin Murphy Polska w aplikacji Facebook (https://www.facebook.com/KevinMurphyPolska/) oraz Kevin Murphy Polska w aplikacji Instagram (https://www.instagram.com/kevinmurphy_polska/).
 1. Do nagrody Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości produktó Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.
 2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas imprezy FASHION TREND WEEK REPORT, która odbędzie się. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Doradcy Handlowego.
 3. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek istotnego punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności 2 ust 2, 3, 4, 5, 7,8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników znajdujących się w jednej grupie z Uczestnikiem wykluczonym.
 4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na swojej stronie konkursowej http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika podczas zgłoszenia do konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu., a w szczególności:
 3. a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego zgłoszenia na stronie konkursowej,
 4. b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego zgłoszenia na stronie konkursowej,
 5. c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 6. d) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 7. e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
 8. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.
 9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 10. a) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
 11. c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia Konkursu,
 12. d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),
 13. e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora:A&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-972) ul.Sarmacka 18/46. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie konkursowej marki pod adresem http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/,z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony internetowej.
 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie konkursowej marki http://kevinmurphy.pl/najlepszy-salon/oraz fanpage’u marki w serwisie społecznościowymFacebook (https://www.facebook.com/KevinMurphyPolska/).
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 9. Postanowienia Końcowe

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 roku.